Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

A A A

Czytelnia

 • Magdalena Popowska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego – kierunku socjologia. Rola kultury muzycznej we wzmacnianiu … jest pracą magisterską autorki – 2019. Praca bazuje na cyklu wywiadów środowiskowych przeprowadzonych z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  Magdalena Popowska jest członkiem Orkiestry Vita Activa oraz nauczycielem w ECEKON. Jest współautorem artykułu (z Ryszardem Popowskim) Nowe obszary edukacji muzycznej – nowe funkcje muzyki – muzyka i kultura muzyczna jako narzędzie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych
  intelektualnie. W: Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje. Red. Marcin Choczyński, Agata Rozalska, Katarzyna Drzewek. Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018, s. 209 – 223.

  Magdalena Popowska – Rola kultury muzycznej we wzmacnianiu uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym

 • Artykuł rozpatruje uniwersalne i specyficzne uwarunkowania rozumienia
  pojęcia talent w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami i
  niepełnosprawnością intelektualną, odwołuje się do doświadczeń ECEKON  w
  kształceniu osób z niepełnosprawnością intelektualną wykazujących cechy
  uzdolnienia muzycznego.

  Ryszard Popowski – Talent, uzdolnienie w edukacji osób z niepełnosprawnościami.

 • Artykuł jest odpowiedzią na artykuł dziennikarza  Mateusza Różańskiego Grać nie każdy może …, opublikowanego w magazynie Integracja nr 4/2019 (156), s. 28 – 30. Osoby z niepełnosprawnościami zabiegają o dostęp do szkół muzycznych, przy czym napotykają na znaczne trudności w dostępie do tej edukacji. Ryszard Popowski w artykule Postulaty integracji a praktyka społeczna praktycznej edukacji muzycznej (artystycznej), dokonuje merytorycznej analizy uwarunkowań dostępu do szkolnictwa muzycznego (artystycznego) osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wskazuje na specyfikę tego szkolnictwa, proponuje konkretne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Ryszard Popowski – Postulaty integracji, a praktyka społeczna praktycznej edukacji muzycznej (artystycznej).pdf

  Ryszard Popowski – Postulaty integracji, a praktyka społeczna praktycznej edukacji muzycznej (artystycznej).docx

 • W artykule poruszone są następujące zagadnienia: zasadniczne problemy aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnościa, arteterapia czy uczestnictwo w kulturze, cele publikacji numeru specjalnego czasopisma dla nauczycieli muzyki, poświęconego osobom z niepełnosprawnościami.

  W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 4 – 7.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

 • Materiał zawiera analizę Artykułu 30, stanowiącego o udziale w kulturze i sporcie, napisaną pod kątem zadań wykonawczych. Lokalizuje postanowienia konwencji w kontekście współczesnej kultury i metod animacji kultury artystycznej, szczególnie muzycznej. W zakończeniu wymienione są zadania jakie należy wykonać praktycznie, by postanowienia Konwencji mogły zostać zrealizowane. Jednym z takich zadań jest powołanie placówki, tak jak w kulturze uniwersalnej, specjalizującej się i koncentrującej się na tych zagadnieniach.

  Ryszard Popowski – Analiza treści art. 30 Konwecji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wdrożenie.

 • W artykule poruszone są zagadnienia dotyczące edukacji muzycznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich czynnego udziału w kształtowaniu współczesnej kultury muzycznej. Szczególną rolę mają do spełnienia nauczyciele muzyki pracujący w szkołach powszechnych. Praca w placówkach pomocowych może być dla nich dodatkowym miejscem pracy a środowisko osób z niepełnosprawnościami pozyska doskonale wykształconą kadrę.

  Zobacz: Wychowanie Muzyczne, nr 2, 2016, s. 8 – 14.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_50.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

   

 • Zawiera sprawozdanie z przebiegu panelu poświęconego uczestnictwie w kulturze osób z niepełnosprawnością prowadzonego przez Mirosławę Lipińską  i ustalenia zadań do wykonania.

  W: Społeczeństwo dla wszystkich. Kwartalnik PSOUU. Nr 2 (50) 2014, s. 22 – 23.

  Czytaj, pobierz numer czerwcowy 2014: http://psouu.org.pl/publikacje-spoleczenstwo

  Zobacz materiały z II Konwencji Muzyki Polskiej na stronie Instytutu Muzyki i Tańca:

  http://www.konwencjamuzyki.pl/pl/2014/materialy

   

 • Artykuł przygotowany na Kongres Smart Metropolia Gdańsku 2016. Na przykładzie ECEKON wskazuje na okoliczności animacji kultury osób z niepełnosprawnościami żyjących w aglomeracji.

  ECEKON – smart metropolia – uwarunkowania metropolitalne – pdf

  ECEKON – smart metropolia – uwarunkowania metropolitalne – word

 • Artykuł zawiera przegląd poglądów na temat powszechnej edukacji muzycznej  jakie opublikował, na forum facebookowych Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, Ryszard Popowski. Wiele z nich przeciwstawia się steotypom edukacyjnym, stąd taki tytuł tego artykułu. Jednym z poruszanych wątków są przykłady rozwoju kultury muzycznej w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Dyskusja odbyła się przed II Konwencją Muzyki Polskiej w Warszawie w 2014 roku.

  W: Wychowanie Muzyczne,  nr 2, 2014, s. 54 – 56.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

 • Artykuł  Uniwersalne i specyficzne uwarunkowania animaacji kultury w środowisku osób z niepełnosprawnościami – co nam podpowiada art. 30 Konwencji ONZ wskazuje na problemy lokalizacji kultury osób z niepełnosprawnościami w kulturze współczesnej. Zwraca uwagę na rolę ośrodków opiekuńczych i pomocowych w animacji tej kultury. To w nich ukształtuje się powszechność dostępu i jakość tej kultury.

  W: Społeczeństwo dla wszystkich, nr 3 (59) wrzesień 1016, s. 22- 24.

  Film dokumentalny ukazuje występ wspomagany w środowisku zamkniętym, ze wsparciem instruktora. Występ ma wszystkie wartości występu publicznego (kompetencje wykonawców i okoliczności wykonania koncertu), ale ze względu na jego miejsce, przestrzeń publiczną zamkniętą (we własnym gronie),  nie tworzy problemów związanych z wartościowaniem i oceną prezentacji. Posłuchaj jak śpiewa Małgorzata Tomaszewska.

   

   

 • Artykuł zawiera ustalenia panelu poświęconego powszechnej edukacji muzycznej z II Kongresu Muzyki Polskiej.

  W: Wychowanie muzyczne, nr. 3/ 2014, s. 10 -14.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

  (Podczas tego Kongresu (IMT, Warszawa 2014 r) zrealizowany został także panel poświęcony kulturze muzycznej osób z niepełnosprawnościami. Panel prowadziła Mirosława Lipińska.) Arykuł na ten temat:

  W: Społeczeństwo dla wszystkich. Kwartalnik PSOUU. Nr 2 (50) 2014, s. 22 – 23.

  Czytaj, pobierz numer czerwcowy 2014: http://psouu.org.pl/publikacje-spoleczenstwo

  Zobacz materiały z II Konwencji Muzyki Polskiej na stronie Instytutu Muzyki i Tańca:

  http://www.konwencjamuzyki.pl/pl/2014/materialy

 • Autorki pracują w szkole muzycznej dla osób niewidomych w Laskach. W artykule opisują specyficzne aspekty edukacji muzycznej osób niedowidzących i niewidomych. Artykuł zawiera biogramy absolwentów szkoły muzycznej.

  W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 23 – 33.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/dla_zarejestrowanych_nrz_89.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

   

 • Autorka jest dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Przysposobienia do Pracy przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku.  Autorka prezentuje różne formy edukacji kulturalnej stosowane w tych placówkach. We wstępie artykułu zamieszczona jest charakterystyka tego rodzaju szkolnictwa.

  W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016. s. 15 – 22.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_88.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

  Zobacz film dokumentalny związany z artykułem: Na całe gardło śpiewałem

   

   

   

 • Autor jest redaktorem naczelnym Wychowania Muzycznego. Artykuł zawiera przegląd 10  publikacji na temat kultury osób z niepełnosprawnościami, jakie ukazaly się dotychczas na łamach czasopisma.

  W: Wychowanie Muzyczne – nr 3, 2016, s. 68 – 72.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

 • Czy osoba z niepełnosprawnością może grać na instrumentach?

  Odpowiedź brzmi – ależ oczywiście, może grać na większości instrumentów jakie znamy. Może także grać na tych mniej popularnych, w tym na instrumentach ludowych i egzotycznych. Taka optymistyczna i stanowcza odpowiedź wymaga kilku uściśleń.

  Nie każda osoba z niepełnosprawnością poradzi sobie z nauką gry i samą grą. Do nauki potrzeba jest możliwość porozumienia z nauczycielem a do grania potrzebna jest elementarna samodzielność ruchowa i podstawowa podbudowa intelektualna. Do gry włączyć  można, przy pomocy współczesnej techniki  cyfrowej, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ale zawsze potrzebne jest zainteresowanie muzyką i chęci a tu nie ma większych różnic między osobami pełno- i niepełnosprawnymi. Jest wiele osób pełnosprawnych zdolnych muzycznie, ale bez chęci wykorzystania tej dyspozycji. Jest wiele osób o małej sprawności ale wielkim zamiłowaniu do muzyki i ogromnej determinacji by nauczyć się grać.  To dla nich powstał ECEKON.

  Co to znaczy – umieć grać.

  Poziom zaawansowania w grze jest bardzo zróżnicowany. Oczywiście w pracy z osobami z niepełnosprawnościami nie może być mowy o graniu na miarę wirtuozów, którzy wsparci talentem, przez kilkanaście lat, po kilka godzin dziennie doskonalą swe umiejętności. Trzeba znaleźć drugi biegun sztuki muzycznej – a jest nim poziom sprawności w grze zasadniczy, prosty, przystępny ale dający pełną satysfakcję muzyczną, estetyczną. Poziom ten wyznacza umiejętność wykonania melodii o niewielkiej komplikacji. By nie wchodzić w szczegóły czysto muzyczne, można przywołać melodie, które powszechnie znamy. Przyjąć można, że podstawowy stopień umiejętności muzycznych określają znane nam dobrze melodie polskich kolęd. Są one piękne w sensie artystycznym ale i proste.  Prostota ta, to niewielkie rozmiary utworu, powtarzalność części, schematy rytmiczne bazujące na proporcjach 2/1. Wszelkie melodie o takiej komplikacji wykonane poprawnie (sprawnie zagrane) wyznaczają podstawowy poziom sprawności i samodzielności muzycznej. O osobie, która taką melodię potrafi samodzielnie zagrać, z całą pewnością można powiedzieć, że umie grać na instrumencie.

  Na jakich instrumentach osoba z niepełnosprawnością można grać takie melodie?

  Z doświadczeń ECEKON wynika, że takich instrumentów jest wiele. Łatwiej jest wykluczyć instrumenty, na których gra melodii jest bardzo trudna. Niestety jest to bardzo popularna gitara klasyczna – gra wymaga skomplikowanych i bardzo precyzyjnych  ruchów palców, flet poprzeczny – potrzebne są długie i giętkie palce a gra się w niewygodnej pozycji bocznej, dodatkowym utrudnieniem jest brak kontroli wzrokowej,  skrzypce – potrzebna wyjątkowa precyzja i sprawność ruchowa. Instrumenty budowane są dla osób sprawnych, dlatego decyzję o wyborze instrumentu dla osoby z niepełnosprawnością zawsze należy podejmować w sposób szczególnie rozważny, biorąc pod uwagę możliwości ruchowe, mentalne jak i charakterologiczne.

  Od czego zacząć?

  Najłatwiej zacząć od melodycznych instrumentów perkusyjnych, od dużych instrumentów  sztabkowych – metalofonów i ksylofonów. Szczególnie polecić należy wibrafon – jego piękne, długie, fascynujące brzmienie, niezwykle bogate w swej dźwiękowości, duże wymiary sztabek, prosty ruch potrzebny do grania, użycie dwu rąk do tej samej czynności, także możliwość  obserwacji swego działania (dokładnie widzę co robię) – pozwala na efektywne wdrożenie ucznia do wykonywania zadań muzycznych. Inaczej mówiąc przy pomocy instrumentów sztabkowych najłatwiej ucznia nauczyć uczenia się grania i podstaw samej muzyki.

  A inne instrumenty melodyczne?

  Uczniowie ECEKON potrafią grać proste melodie na trąbkach a akompaniować (grać kilka dźwięków) na sakshornach i tubie, potrafią grać na dwie ręce na fortepianie a inni akompaniować im na kontrabasie grając pojedyncze dźwięki. Potrafią grać melodie na keyboardzie i akompaniować sobie przy pomocy automatów akordowych i rytmicznych. Grać melodie na saksofonie z towarzyszeniem nauczyciela na fortepianie, grać na  harfie i cytrze motywy melodyczne i melodie. Przystępne instrumenty to saksofon, akordeon, sprawniejsze osoby mogą podjąć grę na wiolonczeli. Zawsze należy zastanowić się nad fizycznym i mentalnym wyborem i dopasowaniem instrumentu do osoby. W szkołach muzycznych to zjawisko powszechne i naturalne. Instrument musi się uczniowi podobać, co oznacza odpowiadać mu,  ale też musi być dla danej osoby przystępny – właśnie przystępny fizycznie i mentalnie. Mając dostęp do bezpośredniej kultury muzycznej przez grę na akustycznych instrumentach, pozostaje nam tylko cieszyć się wraz z naszymi uczniami muzyką.  Uczyć nowych utworów i doskonalić umiejętności, sięgając do nowych utworów, o coraz bardziej złożonych partiach instrumentalnych. Nauka gry na instrumencie da uczniom z niepełnosprawnościami pełną satysfakcję osobistą i artystyczną. To że nauka dłużej będzie trwała nie ma znaczenia.

   

  Rzeczywista instrumentalna kultura muzyczna a kultura zastępcza?

  Współcześnie mamy dostęp do nieograniczonego zbioru utworów muzycznych. Grając je na prawdziwych, dobrej jakości instrumentach, możemy równocześnie zapomnieć o  ofercie zastępczej, często kierowanej do osób z niepełnosprawnością, która polega na “twórczym” graniu na przedmiotach co współcześnie jest modne i uznawane za nowoczesne.  W tym czasie można nauczyć się  grać proste utwory na saksofonie czy trąbce, na metaloonie, keyboardzie, fortepianie, harfie. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną uczy się powoli. Czas jaki osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą przeznaczyć na edukację powinien być bardzo racjonalnie wykorzystany. Dlatego warto sięgną po to, co oferuje nam współczesna kultura muzyczna – bogactwo świata prawdziwych instrumentów i bezkresny świat pięknych utworów. Warto cieszyć się autentycznymi sprawnościami artystycznymi, odrzucając zastępczy świat „twórczości” stworzony z niewiary w muzyczne możliwości edukacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną, w istocie izolujący osoby z niepełnoprawnością intelektualną od muzyki dostępnej osobom pełnosprawnym.

  Co robić?

  Wszyscy – pełno i niepełnosprawni uczmy się grać na prawdziwych instrumentach. To łatwiejsze niż się zwykle sądzi.  Osoba pełnosprawna już po kilku godzinach będzie odczuwała efekty swej edukacji. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną potrzebuje więcej czasu, niekiedy dużo, dużo więcej,   ale też większość z nich doczeka się  satysfakcjonujących efektów swej nauki.

  Cierpliwości i wytrwałość jest cechą niezbędną w tym działaniu i dotyczy wszystkich ludzi. Rodzicom naszych uczniów gratulujemy determinacji,   dziękujemy za zaufanie i za to, że wielu z nich kupiło swoim dzieciom (młodszym i dorosłym) prawdziwe, dobrej jakości, często kosztowne instrumenty.

  Co możemy zrobić? Powiększać krąg melomanów i uczniów, doskonalić umiejętności grania, grać coraz pięknej. Trzeba przygotowywać się do występów we własnym środowisku a w przyszłości … wszystko przed nami. Chociaż nie jest  to proste, tworzymy najbardziej autentyczny, amatorski ruch muzyczny – pro publico bono. Dołączcie do nas.

 • Materiał zawiera kompilacje tekstów z Internetu na temat uporu dziecka i radzenia sobie z taką postawą ucznia. Adresowany jest do nauczycieli i rodziców. Wymaga weryfikacji, zamieszczony jako materiał o charakterze informacyjnym.

  Jak-poradzić-sobie-z-uporem-dziecka-kompilacja-word

 • Autor jest nauczycielem ECEKON.  W artykule opisuje podstawowe zagadnienia metodyczne i muzyczne do inicjacji nauki gry na trąbce i założenia zespołu instrumentów dętych. Zawiera przykładowe utwory Fanfara I, Fanfara II, Melodia, Rock’n’roll. Nuty utworów zamieszczone są w dodatku nutowym.

  W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 75 – 89.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_88.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

 • Autor pracuje w ECEKON. W artykule opisuje swoje doświadczenia z założenia i rozwoju klasy keybordów. Zawiera krótkie charakterystyki uczniów. Zobacz też zakładkę: nauczyciele ECEKON.

  W: Wychowanie Muzyczne, nr 2/2016, s. 57 – 61.

  Czytaj:  http://www.wychmuz.pl/numer_nr_88.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

   

   

 • Autorka pracuje w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. W artykule opisuje przebieg procesu przechodzenia od zajęć o charakterze terapeutycznym do zajęć artystycznych. Zmiana formy i treści zajęć wynikała z potrzeb osób podopiecznych i ich muzycznego i osobistego rozwoju.

  W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 34 – 47.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_88.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

 • Autorka pracuje w ECEKON. Uczy grać na harfie, skrzypcach, cytrze, instrumentach sztabkowych. W artykule opisuje rozwój muzyczny i ogólny swoich uczniów. Zobacz też zakładkę: nauczyciele ECEKON.

  W: Wychowanie Muzyczne – nr 2, 2016, s. 48 -56.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/dla_zarejestrowanych_nrz_89.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

   

 • Artykuł zawiera uwagi metodyczne do nauki gry na instrumentach sztabkowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zawiera przykłady nutowe.

  W: Wychowanie Muzyczne, nr 2/2016, s. 90 – 98.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_50.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

 • Autorka, pedagog w warsztatach terapii zajęciowej w Głogowie, dzieli się swoimi spostrzeżaniami na temat osiągnięć i możliwości dalszego rozwijania kultury artystycznej w tym środowisku.

  W: Wychowanie Muzyczne, nr 3, 2016, s. 24 – 26.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

 • Autor opisuje swoje doświadczenia w nauce gry na gitarze przy pomocy przygotowanychprzez siebie materiałów.

  Zobacz: Wychowanie Muzyczne – nr 3, 2016, s. 18 – 23.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_89.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

   

 • Autorka przedstawia historię powstania, charakteryzuje zespół  i udział zespołu w różnych wydarzeniach społecznych, w tym związanych z kulturą artystyczną osób z niepełnosprawnościami.

  W: Wychowanie Muzyczne – nr 3, 2016, s.30 – 33.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/dla_zarejestrowanych_nrz_89.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

   

 • Autorka jest nauczycielką w szkole specjalnej w Gdańsku, inicjatorką i organizatorską konkursu. W artykule opisuje założenia, uwarunkowania realizacji i dorobek konkursu.

  W: Wychowanie Muzyczne, nr 3, 2016, s. 34- 36.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/numer_nr_89.html

  Login: ecekon

  Hasło: ecekon

 • Autorka jest matką Agaty, która uczy się gry na fortepianie w ECEKON. Opisuje swoje doświadczenia związane z edukacją muzyczną córki.

  W: Wychowanie Muzyczne. nr 2, 2016, s. 62 – 65.

  Czytaj:  http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_50.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

 • Autor jest redaktorem naczelnym Wychowania Muzycznego. Artykuł zawiera krótkie charakterystyki działalności kulturalnej, głównie muzycznej i teatralno-muzycznej, jakie mają miejsce w  placówkach opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością na terenie Polski. Większość opisów dotyczy działań w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

  W: Wychowanie Muzyczne, nr 3, 2016, s. 34 – 36.

  Czytaj: http://www.wychmuz.pl/materialy-lt-br-gt-dla-zarejestrowanych_z_34.html

  login: ecekon

  hasło: ecekon

 • Artykuł opublikowany na portalu: kultura.trójmiasto.pl  – zawiera charakterystykę działalności Orkiestra Vita Activa i ECEKON oraz zdjęcia i filmy związane z koncertem jubileuszowym – 20 lat Orkiestry Vita Activa.

  Czytaj i zobacz: http://kultura.trojmiasto.pl/Niepelnosprawni-muzycy-brawurowo-zagrali-w-Filharmonii-n101315.html

 • Artykuł zawiera krótką charakterystykę działalności Orkiestry Vita Activa.

  Zobacz: Pielgrzym. Nr 2/2016, s. 24 – 26.

  Adres redakcji: http://www.pielgrzym.pelplin.pl/

   

 • Wywiad z Ryszardem Popowskim na temat działalności ECEKON i Orkiestry Vita Activa. Uwagi na temat uwarunkowań kulturalnych i społecznych rozwoju kultury artystycznej w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

  Zobacz: czytaj na stronie www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2016/Przewodnik-Katolicki-30-2016/Kultura/Tysiace-drobnych-sprawnosci

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242