Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Disability
A A A

Bibliografia

Belzyt Joanna, Kontakt i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi, aspekty niewerbalne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Chrzanowska Iwona, Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Impuls 2010.

Jutrzyna Ewelina, Niepełnosprawni w świecie muzyki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2007.

Zofia Konaszkiewicz, Doświadczenia artystyczne osób z niepełnosprawnością jako forma integracji. W: C.Kossakowski Relacje i doświadczenia osób z niepełnosprawnoscią. Dyskury pedagogiki specjalnej. Toruń 2009, s. 2009.

Kostyło Piotr, Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz do badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków2008.

Klöppel R., Vliex S., Rytmika w wychowaniu i terapii. Rozpoznawanie i korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci. Podręcznik dla nauczycieli rytmiki, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, terapeutów, pedagogów specjalnych i rodziców, Wydawnictwo PNO, Warszawa 1995.

Krause Amadeusz, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls 2010.

Löwe A., Rozwijanie słuchu w zabawie. Praktyczne wskazówki do ćwiczeń słuchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym z uszkodzonym słuchem i zaburzeniami spostrzegania, Warszawa 1983.

Mrugalska K., Wychowanie muzyczne w szkole podstawowej specjalnej, Warszawa 1976.

Natanson T., Wstęp do nauki o muzykoterapii, Wrocław 1979.

Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, pod red. Dykcik Władysław, Kosakowski Czesław, Kuczyńska –Kwapisz Jadwiga, Olsztyn-Poznań- Warszawa 2002.

Ryszard Popowski, Program aktywizacji życiowej VITA ACTIVA. W: Powszechne wychowanie muzyczne wobec przemian edukacyjnych w Europie. red. Eugeniusz Rogalski,  Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1999.

Ryszard Popowski, Modyfikacje pisma muzycznego – innowacja czy dezinformacja. W: Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży. Red: Lidia Kataryńczuk-Mania, WSP Zielona Góra, kwiecień 1998, s. 21.

Ryszard Popowski, Pozorne opracowania metodyczne w edukacji kulturalnej. W: Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych. Red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz, Zielona Góra 2002, s. 267 – 277.

Ryszard Popowski, Amatorski zespół muzyczny – miejsce rozwoju i pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy. Red: W. Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w poznaniu, 2002 r. s. 477.

Ryszard Popowski, Sztuka czy terapia. Przypadek Małgorzaty R. Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Ryszard Popowski – O potrzebie weryfikacji metajęzyka powszechnej edukacji muzycznej: spojrzenie na pojęcia zasadnicze – dzieło a jego byty w kulturze. W: Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce. Red. Andrzej Białkowski, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2012, s. 213 – 224.

Ryszard Popowski – O poszukiwaniu „kamienia filozoficznego” powszechnej edukacji muzycznej i uniwersyteckich uwarunkowaniach tej edukacji. W: Zadania edukacji Artystycznej w XXI wieku. red. Zenona Rondomańska, Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 37 – 49.

Ryszard Popowski, Magdalena Popowska – Nowe obszary edukacji muzycznej – nowe funkcje muzyki – muzyka i kultura muzyczna jako narzędzie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje.  Red. naukowa: Marcin Chaczyński, Agata Rozalska, Katarzyna Drzewek. Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2018, s. 209 – 222.

Psychoterapia, teoria, podręcznik akademicki, pod red. Lidii Grzesiuk, Warszawa 2005.

Mateusz Różański – Grać nie każdy może …. W: Magazyn Integracja 4/2019 (156), s. 28 – 30.

Rzeźnicka-Krupa Jolanta, Komunikacja – edukacja – społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Sacks Oliver, Muzykofilia, opowieści o muzyce i mózgu, Poznań 2008.

Schwabe Ch., Leczenie chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowymi, Warszawa 1972.

Woynarowska Agnieszka, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie, Impuls 2010.

Nordoff Paul, Muzykoterapia, wolność, wyzwolenie. W: seria ALBO albo – Problemy Psychologii i Kultury, pod red. Dudek Waldemar, wydawnictwo ENETEIA, Warszawa 1992.

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242