Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Disability
A A A

Realizowane granty

Działalność ECEKON realizowana jest dzięki grantom oraz darczyńcom.


Grant PFRON 2022  – 2025

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON:

Umowa nr ZZO/000399/11/D  o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zawarta w dniu 16 maja 2022 w Gdańsku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie:

prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą:

„ECEKON – od samodzielności w życiu po po sukcesy w współtworzeniu kultury”

 wykonywanego w terminie od dnia 02 kwietnia 2022 r. do dania 31 marca 2025 r., zwanego dalej „projektem”. Projekt dotyczy następującego typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Formy realizacji projektu:

Indywidualna nauka gry na instrumentach
Praca z akompaniatorem
Zespoły kameralne.
Terapia zajęciowa – działania okołomuzyczne.
Integracja muzyczna.
Komputery muzyczne.
Emisja głosu z autoprezentacją i rozwojem mowy.
Warsztatowe zajęcia muzyczne.
Orkiestra Vita Activa – próby koncerty.
Wiedza o muzyce i kulturze muzycznej.

Nabór na podstawie zgłoszeń indywidualnych.

Przebieg rekrutacji:
1. Ogłoszenie naboru do projektu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń.
3. Weryfikacja zgłoszeń i kwalifikacja do poszczególnych form uczestnictwa.
4. Ułożenie szczegółowego planu zajęć.

Całkowite koszty zadania: 587 932,80 zł

Kwota dofinansowania: 622 932,80 zł.

Działalność ECEKON prezentowana jest:

na portalu YouTube ECEKON;

na Facebooku ECEKON


 

Grant miasto Gdańsk 2022 

Umowa o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 R. POZ. 450, z Póź. Zm.) nr RWB – W/2048/BPK/209/U-W.BIEŻ./2022/DR pod tytułem: ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2022 – próby, koncertu, animacja kultury, zawarta w dniu 05.05.2022 w Gdańsku, między Gminą miasta Gdańska a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku. Zleceniobiorca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2022 – Próby, koncerty, animacja kultury określonego szczegółowo o w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę w dniu 21.12.2021, zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a  zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz ofercie.


Granty i zadania ostatnio zrealizowane

Projekt współfinasowany ze środków PFRON:

Umowa nr ZOO/000193/11/D z dnia 26.03.2019 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2018 „Szansa – Rozwój – Niezależność (tryb pozakonkursowy III rok realizacji projektu) – zawarta w dniu 26 marca 2019 pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku.

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą:

„ECEKON – samodzielni w życiu – współtwórcy kultury”

wykonywanego w terminie od dnia 01 kwietnia 2019 do dnia 31 marca 2022.

Formy realizacji projektu:

Indywidualna nauka gry na instrumentach
Praca z akompaniatorem
Zespoły kameralne.
Terapia zajęciowa – działania okołomuzyczne.
Integracja muzyczna.
Komputery muzyczne.
Emisja głosu z autoprezentacją i rozwojem mowy.
Warsztatowe zajęcia muzyczne.
Orkiestra Vita Activa – próby koncerty.
Wiedza o muzyce I kulturze muzycznej.

Nabór na podstawie zgłoszeń indywidualnych.

Przebieg rekrutacji:
1. Ogłoszenie naboru do projektu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń.
3. Weryfikacja zgłoszeń i kwalifikacja do poszczególnych form uczestnictwa.
4. Ułożenie szczegółowego planu zajęć.

5. Harmonogram:

rok20212022
miesiąc456789101112123
indywidualna nauka gry na instrumenciexxxxxxxxxx
zespoły kameralnexxxxxxxxxx
terapia zajęciowa/działania okołomuzycznexxxxxxxxxxxx
integracja muzycznaxxxxxxxxxx
komputery muzycznexxxxxxxxxx
emisja głosu z autoprezentacją i rozwojem mowyxxxxxxxxxx
warsztatowe zajęcia muzycznexxxxxxxxxxxx
Orkiestra Vita Activa – próby i koncertyxxxxxxxxxxxx
wiedza o muzyce i kulturze artystycznejxxxxxxxxxx
prezentacje umiejętnościxx
publiczne występy w środowisku otwartym, promocja projektuxxxxxxxxxxx
okresowa ocena realizacji IPD beneficjentówx
końcowa ocena realizacji projektux
zabezpieczenie funkcjonalnych i estetycznych warunków prowadzenia

zajęć

xxxxxxxxxxxx
prowadzenie dokumentacji merytorycznej i księgowejxxxxxxxxxxxX

Całkowite koszty zadania: 936 582 zł

Kwota dofinansowania: 878 694 zł

Miejsce realizacji: Gdańsk, ul. Aksamitna 4a.

Aktualności  publikowane są na:

Facebook ECEKON  https://www.facebook.com/ECEKON-1586146955033394.

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCB-UQ1memG9f7YhTcZRIA2A

 


Grant Gmina Miasta Gdańska:

Umowa o realizację zadania publicznego, którym mowa w art.16 ust 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020,Poz. 1057 j.t.)

Nr RWB-W/1642 /BPK 186 /U-W.Bież./2021/ER

Pod tytułem ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2021 zawarta w dniu 10.052021 w Gdańsku miedzy Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku 80-803 ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP: 5830011969, zwana dalej Zleceniodawcą … a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku, z siedzibą w 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11 (…)

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy (…) realizację zadania publicznego pod tytułem:

ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2021.

Termin realizacji zadania publicznego od dnia podpisania umowy do dnia 30 12 2021.

Formy realizacji:

Nauka indywidualna gry na instrumentach,
Próby zespołów kameralnych i Orkiestry Vita Activa,
Organizacja koncertów we własnym i otwartym środowisku z własnej inicjatywy i na zaproszenie innych podmiotów.
Wartość grantu 33 000 zł.

Rekrutacja obejmuje osoby z terenu miasta Gdańska i okolic, niezależnie od tego, jaka organizacja udziela im wsparcia.
Przebieg rekrutacji:
1. Ogłoszenie naboru do projektu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń.
3. Weryfikacja zgłoszeń i kwalifikacja do poszczególnych form uczestnictwa.
4. Ułożenie szczegółowego planu zajęć.

Miejsce realizacji: Gdańsk, ul. Aksamitna 4a

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242