Realizowane granty

Działalność ECEKON realizowana jest dzięki grantom oraz darczyńcom.


Grant PFRON:

 

Projekt współfinasowany ze środków PFRON:

Umowa nr ZOO/000193/11/D z dnia 26.03.2019 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2018 „Szansa – Rozwój – Niezależność (tryb pozakonkursowy III rok realizacji projektu) – zawarta w dniu 26 marca 2019 pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku.

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą:

„ECEKON – samodzielni w życiu – współtwórcy kultury” wykonywanego w terminie od dnia 01 kwietnia 2019 do dnia 31 marca 2022.

Formy realizacji projektu:

Indywidualna nauka gry na instrumentach
Praca z akompaniatorem
Zespoły kameralne.
Terapia zajęciowa – działania okołomuzyczne.
Integracja muzyczna.
Komputery muzyczne.
Emisja głosu z autoprezentacją i rozwojem mowy.
Warsztatowe zajęcia muzyczne.
Orkiestra Vita Activa – próby koncerty.
Wiedza o muzyce I kulturze muzycznej.

Nabór na podstawie zgłoszeń indywidualnych.

Przebieg rekrutacji:
1. Ogłoszenie naboru do projektu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń.
3. Weryfikacja zgłoszeń i kwalifikacja do poszczególnych form uczestnictwa.
4. Ułożenie szczegółowego planu zajęć.

5. Harmonogram:

rok 2021 2022
miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
indywidualna nauka gry na instrumencie x x x x x x x x x x
zespoły kameralne x x x x x x x x x x
terapia zajęciowa/działania okołomuzyczne x x x x x x x x x x x x
integracja muzyczna x x x x x x x x x x
komputery muzyczne x x x x x x x x x x
emisja głosu z autoprezentacją i rozwojem mowy x x x x x x x x x x
warsztatowe zajęcia muzyczne x x x x x x x x x x x x
Orkiestra Vita Activa – próby i koncerty x x x x x x x x x x x x
wiedza o muzyce i kulturze artystycznej x x x x x x x x x x
prezentacje umiejętności x x
publiczne występy w środowisku otwartym, promocja projektu x x x x x x x x x x x
okresowa ocena realizacji IPD beneficjentów x
końcowa ocena realizacji projektu x
zabezpieczenie funkcjonalnych i estetycznych warunków prowadzenia

zajęć

x x x x x x x x x x x x
prowadzenie dokumentacji merytorycznej i księgowej x x x x x x x x x x x X

 

Miejsce realizacji: Gdańsk, ul. Aksamitna 4a.

Aktualności  publikowane są na:

Facebook ECEKON  https://www.facebook.com/ECEKON-1586146955033394.

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCB-UQ1memG9f7YhTcZRIA2A

 


Grant Gmina Miasta Gdańska:

Umowa o realizację zadania publicznego, którym mowa w art.16 ust 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020,Poz. 1057 j.t.)

Nr RWB-W/1642 /BPK 186 /U-W.Bież./2021/ER

Pod tytułem ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2021 zawarta w dniu 10.052021 w Gdańsku miedzy Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku 80-803 ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP: 5830011969, zwana dalej Zleceniodawcą … a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku, z siedzibą w 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11 (…)

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy (…) realizację zadania publicznego pod tytułem ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2021.

Termin realizacji zadania publicznego od dnia podpisania umowy do dnia 30 12 2021.

Formy realizacji:

Nauka indywidualna gry na instrumentach,
Próby zespołów kameralnych i Orkiestry Vita Activa,
Organizacja koncertów we własnym i otwartym środowisku z własnej inicjatywy i na zaproszenie innych podmiotów.
Wartość grantu 33 000 zł.

Rekrutacja obejmuje osoby z terenu miasta Gdańska i okolic, niezależnie od tego, jaka organizacja udziela im wsparcia.
Przebieg rekrutacji:
1. Ogłoszenie naboru do projektu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń.
3. Weryfikacja zgłoszeń i kwalifikacja do poszczególnych form uczestnictwa.
4. Ułożenie szczegółowego planu zajęć.

Miejsce realizacji: Gdańsk, ul. Aksamitna 4a

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242
deposit to your account: no. accounts 09 1020 1811 0000 01020 338 0326 enter purpose: donation to ECEKON

recipient: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Thank you!

KRS 0000081242