Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku Psoni
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Disability
A A A

KONWENCJA

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 roku, została ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku. Konwencja składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej określone są cele uchwalenia konwencji, w drugiej postanowienia dotyczące praw, w trzeciej uregulowania dotyczące wprowadzenia Konwencji w życie.

Wdrożenie Konwencji jest monitorowane przez powołane w tym celu wyspecjalizowane organizacje ONZ o szczeblu: krajowym, regionalnym (np. Europa) i światowym.

W Polsce zajmuje się tymi zadaniami:

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

zobacz: http://www.pfon.org/o-nas

zobacz: https://www.facebook.com/pfon.org/

Organizacja o zasięgu europejskim, reprezentująca 80 mln. osób to:

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych

European Disability Forum (EDF)

zobacz: http://www.edf-feph.org

Na poziomie światowym 50 organizacji zrzesza:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)

///

Zobacz, udział ECEKON w obradach PFON: Warszawa lipiec 2016.

///

Artykuł 30
Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie

  1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym i podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne:

(a) będą miały dostęp do materiałów w dziedzinie kultury w dostępnych dla nich formach,

(b) będą miały dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju działalności kulturalnej, w dostępnych dla nich formach,

(c) będą miały dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych, takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne oraz, w miarę możliwości, będą miały dostęp do zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej.

  1. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla wzbogacenia społeczeństwa.
  1. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki, zgodne z prawem międzynarodowym, w celu zapewnienia, że przepisy chroniące prawa autorskie nie będą stanowiły nieuzasadnionej lub dyskryminacyjnej bariery dla osób niepełnosprawnych w dostępie do materiałów w dziedzinie kultury.
  1. Osoby niepełnosprawne będą uprawnione, na zasadzie równości z innymi osobami, do uznania ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, a także do uzyskania wsparcia w tym zakresie.

(tu pominięte zapisy o rekreacji, wypoczynku i sporcie)

Pełny tekst Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych   – pobierz:

Konwencja-Praw-Osób-Niepełnosprawnych-pdf

 

wpłać na konto: nr. konta 09 1020 1811 0000 01020 338 0326
wpisz cel: darowizna dla ECEKON

odbiorca: PSONI-Koło w Gdańsku, 80-375 Gdańsk ul. Jagiellońska 11
Dziękujemy!

KRS 0000081242