Bibliografia

Belzyt Joanna, Kontakt i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi, aspekty niewerbalne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Chrzanowska Iwona, Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Impuls 2010.

Jutrzyna Ewelina, Niepełnosprawni w świecie muzyki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2007.

Kostyło Piotr, Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz do badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków2008.

Klöppel R., Vliex S., Rytmika w wychowaniu i terapii. Rozpoznawanie i korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci. Podręcznik dla nauczycieli rytmiki, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, terapeutów, pedagogów specjalnych i rodziców, Wydawnictwo PNO, Warszawa 1995.

Krause Amadeusz, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls 2010.

Löwe A., Rozwijanie słuchu w zabawie. Praktyczne wskazówki do ćwiczeń słuchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym z uszkodzonym słuchem i zaburzeniami spostrzegania, Warszawa 1983.

Mrugalska K., Wychowanie muzyczne w szkole podstawowej specjalnej, Warszawa 1976.

Natanson T., Wstęp do nauki o muzykoterapii, Wrocław 1979.

Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, pod red. Dykcik Władysław, Kosakowski Czesław, Kuczyńska –Kwapisz Jadwiga, Olsztyn-Poznań- Warszawa 2002.

Psychoterapia, teoria, podręcznik akademicki, pod red. Lidii Grzesiuk, Warszawa 2005.

Rzeźnicka-Krupa Jolanta, Komunikacja – edukacja – społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Sacks Oliver, Muzykofilia, opowieści o muzyce i mózgu, Poznań 2008.

Schwabe Ch., Leczenie chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowymi, Warszawa 1972.

Woynarowska Agnieszka, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie, Impuls 2010.

Nordoff Paul, Muzykoterapia, wolność, wyzwolenie, w: seria ALBO albo – Problemy Psychologii i Kultury, pod red. Dudek Waldemar, wydawnictwo ENETEIA, Warszawa 1992.

Ryszard Popowski:

  • Program aktywizacji życiowej VITA ACTIVA. w: Powszechne wychowanie muzyczne wobec przemian edukacyjnych w Europie. red. Eugeniusz Rogalski,  Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1999.
  • Modyfikacje pisma muzycznego – innowacja czy dezinformacja. W: Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży. Red: Lidia Kataryńczuk-Mania, WSP Zielona Góra, kwiecień 1998, s. 21.
  • Pozorne opracowania metodyczne w edukacji kulturalnej. W: Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych. Red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz, Zielona Góra 2002, s. 267 – 277.
  • Amatorski zespół muzyczny – miejsce rozwoju i pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy. Red: W. Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w poznaniu, 2002 r. s. 477.
  • Sztuka czy terapia. Przypadek Małgorzaty R. Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Omówienia

Cenna pozycja na temat wykorzystania muzyki dla aktywizacji rozwoju osób z niepełnosprawnością – Wydawnictwo IMPULS opublikowało książkę Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Historia, metoda i praktyka. Autorami są: Paul Nordoff i Clive Robbins.  Książka dokumentuje działania autorów w latach 70 XX wieku. Warto zwrócić uwagę na rolę wymiaru artystycznego w opisywanych działaniach terapeutycznych. Szczególnie wartościowe są załączone do książki materiały filmowe.  Są doskonałą ilustracją wykorzystania treści czysto muzycznych do nawiązywania kontaktu i prowokowania działań pod wpływem muzyki. Są wyrazistym przykładem komunikacji niewerbalnej. Charakteryzując tę publikację (na skrzydełku książki) dr Ewa Klimas-Kuchtowa ocenia jej znaczenie słowami:  „Wnosi ważny wkład w muzykoterapetyczną edukację i w istotny sposób wypełnia poważne braki na polskim rynku wydawniczym.”  Polecamy!

///

Artykuł na temat relacji pomiędzy muzykoterapią a uczestniczeniem w kulturze – Profesor Zofia Konaszkiewicz w artykule Doświadczenia artystyczne osób z niepełnosprawnością jako forma integracji, charakteryzuje relacje, jakie zachodzą pomiędzy nurtem arteterapeutycznym a edukacją kulturalną. W: C.Kossakowski Relacje i doświadczenia osób z niepełnosprawnoscią. Dyskury pedagogiki specjalnej. Toruń 2009, s. 2009.

///

Wpłać darowiznę dla ECEKON

Kwota:

PLN
KRS 0000081242

Donate donation for ECEKON

Amount:

PLN
KRS 0000081242